Greenglass
 • New Release: Volume 29 of the Rebbe’s Igros Kodesh

  The twenty ninth volume of the Rebbe’s Igros Kodesh was just published for the first time and will be in stores shortly. This volume includes letters that the Rebbe wrote during the years 5736-5737. We attached the preface to the new Sefer, which is written in Hebrew • Preface

  בימים אלו רואה אור הכרך העשרים ותשעה מסדרת אגרות קודש כ”ק אדמו”ר מה”מ, שבו אגרות השנים ה’תשל”ו-ה’תשל”ז.

  *      *      *

  באגרות דשנים אלו, בנוסף להוראות ועצות כלליות ופרטיות לכלל ישראל ולכל אחד ואחת מישראל, בכל שטחי החיים הגשמיים והרוחניים, ובענייני השעה העומדים על הפרק. הרבה רבינו לזרז אודות הפצת היהדות ומעיינות תורת החסידות בכל אתר ואתר, ובמיוחד אודות ההתעסקות במבצעי המצוות הק’, מבצעי שמירה הגנה והצלה: תורה, תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים. והמבצעים לנשי ובנות ישראל: נרות שבת קודש (נש”ק), כשרות וטהרת המשפחה.

  ובמיוחד לאור הנסים הגדולים בהצלת בני ישראל החטופים באנטבה שבאוגנדה, שרבינו ראה בזה אזהרה גלוי’ וגדולה ואתערותא דלעילא על החיזוק בקיום התומ”צ, ועורר בהתוועדויות ובאגרות הקודש, על חיזוק הביטחון הרוחני והגשמי של בני ישראל בארץ הקודש ובכל אתר ואתר, ובמיוחד זירז אודות מבצע מזוזה, וכלשונו הק’: ש”היא מצות השעה”, שסגולתה שמירת בני ישראל בכל מקום שהם.

  בד בבד הדגיש רבינו את גודל החשיבות בהודאה להשי”ת על נס ההצלה, גם כדי לזרז את הגאולה וביאת משיח צדקנו. ולאלו שערערו על הנסים, בטענה שאין הקב”ה עושה נס על-ידי חיילים שאינם שומרים תורה ומצוות – הציג רבינו בהתוועדויות ג’ שאלות הלכתיות, ופנה לרבני ישראל די בכל אתר ואתר, שיפסקו האם בעת הצורך מותר וצריך להשתמש באנשי מקצוע (רופאים ואנשי בטחון) כשלוחי ה’, אף שאינם שומרי תורה ומצוות. והמענה עליהם מוביל גם למסקנה שמי שניצל ברחמי השי”ת באנטבה – חייב לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה.

  בהמשך, מציע רבינו להנהיג בכל הבתי כנסיות שיעורים בלימוד התורה וכן לייסד קופת גמ”ח וקרן לעניים.

  באותה שנה מכריז רבינו על “יסוד לכל המבצעים”: א) ‘מבצע חינוך’, וקובע את השנה כ”שנת חינוך”. ומבקש שכל ילד וילדה בישראל ישננו את ה”י”ב פסוקים ומאמרי חז”ל”. ב) לקראת סוף השנה מכריז על ‘מבצע אהבת ישראל’. ובצעד נדיר בשנים אלו – אף ערך רבינו בעצמו ‘קונטרס אהבת ישראל’, שיצא לאור ביחד עם ההכרזה על המבצע.

  קריאתו של רבינו לעסוק ב’מבצעים’ הופנתה לכל יהודי, ובלשונו הק’: “אמרתי בפרסום וכמה-וכמה פעמים, שהנני מבקש ומפציר את כאו”א מבני-ישראל שיחיו לעשות בכל אחד-ואחד מהמבצעים ככל יכלתו, ואין-זה שייך ליפוי כח של מישהו, כי-אם מפני שהוא הכרח השעה“.

  לקראת חג הפורים ה’תשל”ו, הורה רבינו להתחיל בפעולות מיוחדות להפצת יהדות, קיום מצוות החג ומבצעי המצוות גם בקרב האסירים היהודיים בבתי האסורים, בימים טובים ובמשך כל השנה, “שהרי אחינו בני ישראל יהודים הם בכל יום ובכל מקום”.

  עמידתו התקיפה של רבינו על שלימות העם (תיקון החוק ד”מיהו יהודי”) ושלימות ארצנו הק’ ובטחון היושבים בה – באה לידי ביטוי גם באגרות דכרך זה, ובעת ההתוועדות דיו”ד שבט ה’תשל”ו, הורה רבינו אשר ע”ב רבנים (כמניין הסנהדרין) יחליטו ויפסקו אודות שייכותה של ארץ ישראל לבני ישראל, וכן יקום. אך בשנים אלו שלח רבינו שתי קבוצות שלוחים לירושלים עיה”ק ולצפת עיה”ק, בכדי לבנות את הארץ בגשמיות וברוחניות ולחזק את בני-ישראל היושבים בה.

  רבינו התייחס באגרותיו לעניינים מיוחדים בהן התייחדו שנים אלו, כמו שנת העיבור (ה’תשל”ו), יובל שנה למאסרו וגאולתו של כ”ק אדמו”ר (מהוריי”צ) נ”ע (י”ב-י”ג תמוז ה’תרפ”ז-ה’תשל”ז), ושמונים שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש (ה’תרנ”ז-ה’תשל”ז).

  בהתוועדות חג הגאולה כ”ף כסלו ה’תשל”ז, מכריז ע”ד הדפסת המשך המאמרים הידוע בשם “בשעה שהקדימו – תער”ב”, לכ”ק אדמו”ר (מהורש”ב) נ”ע, וביקש שכל אחד ואחת ישתתפו באחריות ההדפסה, ע”י השתתפות בסכום סמלי של דולר אחד.

  כמו”כ הורה (ע”י המזכירות, בתחילת חודש טבת) להו”ל: א) “ספר הליקוטים – דא”ח צמח צדק”, ליקוט מתורת אדמו”ר הצמח צדק בחסידות, עפ”י הסדר דתשר”ק, ע”י תלמידי התמימים דישיבת תו”ת. ב) מפתחות להמשך “בשעה שהקדימו – תער”ב”, ע”י חברי הכולל.

  כו”כ אגרות נכתבו במענה לשאלות בענייני תורה (נגלה, חסידות, הלכה וענייני משיח וגאולה), והערות למחברי ספרים ומו”ל ששלחו את הספרים לרבינו.

  גם לספרי חול ששלחו, האיר רבינו באגרותיו את עיני המחברים באור התורה ועבודת ה’.

  *      *      *

  בראש הספר באים: א) מפתח האגרות. ב) צילום כתי”ק של כמה מהאגרות.

  ובסופו: א) מפתח ענינים. ב) מפתח פסוקים ומאמרי חז”ל. ג) מפתח מוסדות וארגונים. ד) מפתח אנשים. ה) מפתח מקומות.

  כן נוספו, ציונים והערות בשוה”ג.

  כל הנ”ל נערך ע”י הרה”ת ר’ שלום יעקב שי’ חזן.

  248

  Tags: , ,

  Related Posts:

  *Only proper comments will be allowed
 • Event Calendar

 • Tuesday, Oct 27th, Wedding – Shlome Wolvovsky – CH & Rochel Leah Matusof – Madison, WI @ Oholei Torah
 • Thursday Oct 29th Wedding: Devorah Bennish – Detroit & Mordechai Rubin – London @ Royalty House, MI
 • Sunday, Oct 25th, Sholli Miller – Chicago, IL & Batya Korf – Miami Beach, FL @ Bais Rivka 310 Crown Street
 • Thursday, Oct 22 Wedding: Chaim Boruch Bar-Chaim – CH & Shoshana Pimentelli – CH/TX @ Oholei Torah
 • Thursday, Oct 22 L’Chaim: Sruli Finck – CH & Chaya Mangel – Dayton, OH @ Chovevei Torah 885 Eastern Parkway
 • Tuesday, Oct 20th Wedding: Dovid Kaminetzky – Melbourne, AU & Chaya Okunov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Monday Oct 19 L’Chaim: Ari (Aaron) Levertov – Crown Heights & Debby Rabinowicz – Sao Paulo, Brazil @ Choivevey Torah
 • Monday, Oct 19 2015 Wedding: Mendy Zippel – Salt Lake City, UT & Fraidy Shagalov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Sunday 18th Oct. L’Chaim: Chananya Niassoff – CH & Tzirl Brennan – CH @ Bais Rivkah Crown St
 • Sunday Oct 18th – Wedding: Mendy Edelman – Crown Heights & Sara Lozenik – Miami, FL @ Oholei Torah
 • Tehilim

 • Urgent Tehillim Needed
 • Dov Chaim Ben Rivkah
 • Tzvi Hirsch Ben Guttel
 • Charna Alexandra bas Chana Esther
 • Ettie Bas Alte Miriam
 • Zissel Yehudis Bas Masha
 • Chaim Yosef Yitzchok Ben Sarah Elka
 • Devorah Bas Sarah
 • Boruch Ben Sarah
 • DovBer Ben Dina
 • Lost and Found

 • Lost Men’s Heavy Black Winter Jacket Size Large in 770
 • Lost in 770 before Pesach, a black Bradley Jons long coat size 38R. No lining and no belt. Almost brand new! Please call zalman at 347-788-0749
 • Found black hats outside 770, behind the Hatzalah ambulance
 • lost – Chitas bearing a blessing to Shmuel from Sarge. (Sargent Zvi Fisher z..l.v) [email protected] or +1-7869427070
 • LOST: in 770 a black Lenovo Intel core i5 laptop in a dark grey laptop bad together with a WD hard drive, if found please call Zalmy 347-788-0749
 • Found: Maroon Chitas
 • Found: Bag of Clothes
 • Found: Leather-Bound Pink Siddur
 • Lost: Box with Mini Shas from YSP
 • Lost: Rose Gold Bangle/Bracelet
 • Classifieds

 • Cook position for a local Mosad
 • Looking for a cook/kitchen manager
 • Administrator for a local Mosad Experience a must, and preferbiligual a bonus [email protected]
 • Looking for a cook/kitchen manager Experience a must. [email protected]
 • ‘Beis Mosiach’s’ to give away for free
 • Private Rooms for Men
 • Newly renovated Basement for rent
 • Judaica Store in Crown Heights is Looking to Hire
 • Looking for Work? Opportunity available, for a quick & efficient typist in Williamsburg. For more info: 201-800-1774
 • Lost in 770 Last Week: Transparant Bag of Tefillin, Rashi, R”T, Chitas – in black/grey 770 pouches